شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

شورای پژوهشی دانشگاه، عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور زیربنایی پژوهش دانشگاه در آن تدوین و تبیین می گردد. هدف این شورا، سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت پژوهش در دانشگاه است.

 نام عضوسمت در شورا
1 مدبر آراسته عضو عادی
2 محمد جعفر رضایی عضو عادی
3 شعله شاه غیبی عضو عادی
4 سینا ولیئی عضو عادی
5 فرشاد شیخ اسماعیلی عضو عادی
7 افشین ملکی عضو عادی
8 مژده زارعی دبیر
9 حشمت الله صوفی مجیدپور عضو عادی
11 کامبیز حسن زاده عضو عادی
13 محمد رامان مولودی عضو
14 قباد مرادی عضو
15 ابراهیم قادری عضو
16 دائم روشنی عضو
17 علی جلیلی عضو
18 سیده پویا مروتی عضو
19 رسول نصیری کالمرزی عضو
20 امید زارعی عضو
21 خالد رحمانی عضو
22 آرش پولادی عضو
23 سعید دهستانی اطهر عضو
24 بختیار پیروزی عضو