شورای HSR دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه

شورای HSR  دانشگاه، مرجعی است که کلیه خطی مشی ها و امور مربوط به تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را ضمن هماهنگ کردن با شورای پژوهشی دانشگاه، تدوین و تبیین می کند. در واقع، شورای HSR، رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را بعهده دارد. 

 نام عضوسمت در شورا
1 فرزام بیدارپور عضو عادی
2 ناصر رشادمنش عضو عادی
3 محمد جعفر رضایی عضو عادی
4 سیف الله مرادی عضو عادی
5 هومن قصری عضو
6 فرزین رضاعی عضو
7 ابراهیم قادری عضو
8 سیامک واحدی رئیس
9 مژده زارعی مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه
11 بیژن نوری عضو
12 شعبان سپهر عضو
13 رسول نصیری کالمرزی عضو
14 بختیار پیروزی دبیر
15 آرش پولادی عضو
16 عبیدالله فرجی عضو