شورای HSR دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه

شورای HSR  دانشگاه، مرجعی است که کلیه خطی مشی ها و امور مربوط به تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را ضمن هماهنگ کردن با شورای پژوهشی دانشگاه، تدوین و تبیین می کند. در واقع، شورای HSR، رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را بعهده دارد.