مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات ایمونولوژی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی جلیلی رئیس
2 رضا خلیلی دیزجی عضو
3 عباسعلی امینی عضو
4 بایزید قادری عضو
5 رسول نصیری کالمرزی عضو
6 اسداله فتح اله پور عضو
7 برهان مرادویسی عضو
8 ابراهیم محمدی عضو
9 شهره فخاری عضو
10 محمد عبدی عضو
11 نسرین مقیمی عضو
12 قباد مرادی عضو
14 سید مبین محمدی دبیر
15 عصرین کریمی عضو
16 مژده زارعی مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه