مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات ایمونولوژی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی جلیلی رئیس
2 عباسعلی امینی عضو
3 بایزید قادری عضو
4 رسول نصیری کالمرزی عضو
5 برهان مرادویسی عضو
6 ابراهیم محمدی عضو
7 شهره فخاری عضو
8 محمد عبدی عضو
9 نسرین مقیمی عضو
11 سید مبین محمدی دبیر
12 مژده زارعی مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه
13 حسن معیری عضو
14 عباس آقائی معاون پزوهشی مرکز
15 آرش پولادی عضو
16 کیوان مرتضائی عضو
17 مهران یاراحمدی عضو
18 سیده ریحانه یوسفی عضو