مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات ایمونولوژی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی جلیلی رئیس
3 بایزید قادری عضو
5 برهان مرادویسی عضو
7 شهره فخاری عضو
8 محمد عبدی عضو
10 مسعود علاسوند عضو
11 سید مبین محمدی دبیر
12 مژده زارعی مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه
13 حسن معیری عضو
14 عباس آقائی معاون پزوهشی مرکز
15 آرش پولادی عضو
16 کیوان مرتضائی عضو
17 مهران یاراحمدی عضو
18 سیده ریحانه یوسفی عضو