بدنه خبر

صفحه نخست /برنامه زمانبندی کارگاههای ...

برنامه زمانبندی کارگاههای واحد انتشارات و علم سنجی در زمستان 1397

چهارشنبه / 28 آذر 1397

کارگاه‌های آموزشی سه ماهه سوم سال 1397؛ واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان


امتیاز آموزشی

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

گروه مخاطبان

مدرس کارگاه

عنوان کارگاه

ردیف

 

ندارد

صبح

ساعت 12-9

دو شنبه

10 دی ماه 1397

دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید و اعضاء هیئت علمی،  پژوهشگران

مسعود رسول‌آبادی

 

 

آشنایی با سامانه نوپا

1

 

ندارد

صبح

ساعت 12-9

چهار‌شنبه

24 بهمن ماه 1397

پژوهشگران-اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مسعود رسول‌آبادی

 

 

 

ارزیابی اعتبار مجلات؛ روش های شناسایی

2

 

ندارد

صبح

ساعت 12-9

چهار‌شنبه

15 اسفند ماه 1397

دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید و اعضاء هیئت علمی،  پژوهشگران

 

مسعود رسول‌آبادی

 

 

علم‌سنجی : شاخصها

3

 
بایگانی خبرها