بدنه خبر

صفحه نخست /نتایج رتبه بندی دانشگاههای ...

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019

یکشنبه / 21 بهمن 1397

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019  و مقایسه آن با نتایج جولای 2018 از طرف مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شد و دانشگاه علوم پزشکی کردستان در میان 58 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکیموفق به کسب رتبه 19 شد.
 
بایگانی خبرها