بدنه خبر

صفحه نخست /اعلام رتبه های برتر پژوهشی ...

اعلام رتبه های برتر پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1397

سه‌شنبه / 01 بهمن 1398

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی و سیاست‌های کلان پژوهشی کشور، مبنی بر استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی به استحضار می‌رساند، ارزشیابی سالانۀ فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دو حیطۀ تولید علم و ساختار پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور انجام گرفته است.

در حیطۀ تولید علم؛ شاخص‌های برونداد پژوهشی، انتشار مقالات در مجلات 25% برتر، انتشار مقالات با همکاری بین‌المللی، ارجاعات در سال 2018 به مقالات منتشر شده از سال 2014، رهبری پژوهش، نسبت مقاله به هیات علمی و شاخص H سنجیده شده است.

در حیطۀ ساختار پژوهشی؛ راه‌اندازی و توسعۀ آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات، ثبت موارد/بیماری‌ها، استقرار برنامۀ کوهورت، اطلاع‌رسانی و منابع الکترونیک، تربیت نیروی انسانی پژوهشی، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی، شاخص‌های مورد بررسی بودند.    

رتبه‌های برتر پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1397  با توجه به تیپ دانشگاهی و بدون در نظر گرفتن آن به شرح ذیل است: 

 

الف – رتبه‌های برتر پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه‌های تولید علم و ساختار

تیپ دانشگاه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

تیپ یک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تیپ دو

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی همدان

تیپ سه

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 ب رتبه های برتر پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در حیطۀ تولید علم

تیپ دانشگاه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

تیپ یک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تیپ دو

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس

تیپ سه

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
ج – رتبه‌های برتر پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون درنظر گرفتن تیپ  دانشگاهی

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"

بایگانی خبرها