بدنه خبر

صفحه نخست /نحوۀ درج صحیح وابستگی های ...

نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی

یکشنبه / 26 دی 1395

شیوه نامۀ نحوۀ درج وابستگی سازمانی را از مسیر زیر دریافت فرمایید؛
 
بایگانی خبرها