بدنه خبر

صفحه نخست /آیین نامه ایجاد لاینهای ...

آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی

یکشنبه / 26 دی 1395

در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و مرجعیت علمی و همچنین ارتقای سطح پژوهشها در کشور و کاربردی کردن آنها، این دستورالعمل تهیه گردید. وجود چنین دستورالعملی میتواند به هدفمند کردن پژوهشها کمک کرده و از انجام تحقیقات غیر ضروری و هدر دادن منابع پیشگیری نماید. این لاینهای پژوهشی باید دارای برنامه ریزی باشند تا بتوانند طی شش سال در سطح بین الملل بعنوان لاینهای پژوهشی مطرح گردند. آیین نامه در قسمت دستورالعملها در بالای همین صفحه موجود میباشد.

بایگانی خبرها