بدنه خبر

صفحه نخست /اهدای تشویقی چاپ مقالات در ...

اهدای تشویقی چاپ مقالات در خصوص مقالات چاپ شده در مجلات Q1 و ده درصد برتر موضوعی

جمعه / 15 اردیبهشت 1396

به اطلاع پژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌رساند؛ بررسی مقالات چاپ شده در مجلات Q1 بنا بر ارائۀ مستندات از سوی پژوهشگران صورت خواهد پذیرفت.

شناسایی مقالات چاپ شده در مجلات Q1 براساس اعلام پایگاه اطلاعات استنادی Scopus و گزارش اخذ شده از پایگاه SJR طبق شیوهنامۀ "راهنمای شمارۀ 8؛ نحوۀ شناسایی مجلاتQ1" (مندرج در سامانۀ مدیریت امور پژوهشی/دستورالعمل‌ها) و شامل مقالات چاپ شده از ابتدای سال 2017 میلادی خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص روند و نحوۀ اهدای تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات ده درصد برتر موضوعی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها