بدنه خبر

صفحه نخست /***کسب رتبۀ دوم تولید علم ...

***کسب رتبۀ دوم تولید علم توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان***

چهارشنبه / 01 آذر 1396

پژوهشگران ارجمند به استحضار می‌رساند بنابر گزارش ارائه شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای تحقق اهداف نقشۀ جامع علمی سلامت و سیاست‌های کلان پژوهشی کشور، مبنی بر استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی؛ ارزشیابی و رتبه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی سال 1395دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هدف تعالی، تحقیق و توسعه در نظام تحقیقات مرتبط با سلامت و به منظور حضور فعال‌تر در عرصۀ رقابت‌های بین‌المللی در سال 1395 توسط آن معاونت محترم انجام پذیرفته است. در این شیوه دو محور اساسی تولید علم و ساختار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اولین بار، نتایج رتبه‌بندی هم به صورت کلی (بدون در نظرگرفتن تیپ دانشگاهی) و هم به تفکیک هر تیپ ارائه شده است.

 

نتایج مربوط به سه رتبۀ برتر پژوهشی به تفکیک هر تیپ براساس مجموع امتیاز محورهای تولید علم و ساختار بدین شرح است:

تیپ دانشگاه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

تیپ یک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تیپ دو

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تیپ سه

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

همچنین نتایج مربوط به سه رتبه برتر تولید علم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ذیل آمده است .

تیپ دانشگاه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

تیپ یک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تیپ دو

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تیپ سه

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها