اولویت‌های پژوهشی

صفحه نخست /اولویت‌های پژوهشی
...
کلیدواژه
دپارتمان
 
 

فهرست اولویت‌ها

 کدعنواندپارتمان
11015-1397بررسي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان آنان دانشكده پرستاري و مامايي
21014-1397بررسي شيوع سرطان هاي شايع دوران بارداري دانشكده پرستاري و مامايي
31013-1397بررسي انطباق استانداردهاي مراقبتي با خدمات انجام شده در بخش هاي مختلف دانشكده پرستاري و مامايي
41012-1397بررسي ضرورت گنجاندن برخي واحدها با درنظر گرفتن فرهنگ و تربيت موثر بر آن موضوع دانشكده پرستاري و مامايي
51011-1397بررسي نيازهاي آموزشي حرفه اي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي
61010-1397بررسي روش هاي پانسمان موجود با وضعيت استاندارد در بيماران دانشكده پرستاري و مامايي
71009-1397بررسي تاثير بازي در ارتقا سطح سلامت كوكان مبتلا به بيماري هاي مزمن دانشكده پرستاري و مامايي
81008-1397راهكارهاي افزايش انگيزه و رضايت شغلي در پرستاران دانشكده پرستاري و مامايي
91007-1397مداخلات آموزش موثر بر يادگيري پرسنل اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
101006-1397مداخلات موثر در بهبود تهويه اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
111005-1397بررسي وضعيت سلامت و كيفيت زندگي زنان در سنين يائسگي دانشكده پرستاري و مامايي
121004-1397كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل مرتبط دانشكده پرستاري و مامايي
131003-1397مداخلات آموزش موثر بر يادگيري دانشجويان اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
141002-1397بررسي مخاطرات شغل كاركنان اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
151001-1397بررسي مداخلات موثر در كنترل عفونت در اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
161000-1397بررسي اپيدميولوژيك ديابت بارداري دانشكده پرستاري و مامايي
17999-1397بررسي كيفيت ارائه خدمات و آموزش به بيمار در بخش حاملگي هاي پرخطر دانشكده پرستاري و مامايي
18998-1397غربالگري سالمندان از نظر سرطان ها و عوارض يائسگي دانشكده پرستاري و مامايي
19997-1397بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي دستگاه تناسلي در زنان باردار دانشكده پرستاري و مامايي
20996-1397بررسي علل موثر بر سلامت فرزند آموزي دانشكده پرستاري و مامايي
21995-1397افزايش توانمندي پرستاران در مراقبت هاي نوين پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي
22994-1397بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سازمان يادگيرنده دانشكده پرستاري و مامايي
23993-1397طراحي روانسنجي ابزار جهت اندازه گيري پديده هاي مرتبط با پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي
24992-1397ساير آسيب هاي اجتماعي ( فححشا، سرقت، جرائم خاص و...) دانشكده پرستاري و مامايي
25991-1397بررسي عوامل موثر بر بهداشت خانواده دانشكده پرستاري و مامايي
26990-1397بررسي نيازهاي جنسي زنان باردار و سنين باروري دانشكده پرستاري و مامايي
27989-1397بررسي كيفيت كلاس هاي آموزشي آمادگي براي زايمان و شيردهي در زنان باردار دانشكده پرستاري و مامايي
28988-1397بررسي بكارگيري روش هاي مختلف آموزشي در دروس تئوري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي
29987-1397بررسي جايگاه حرفه مامايي در نظام بهداشت و درمان كشور و راهكارهاي بازيابي حضور فعال ما در نظام بهداشت و درمان دانشكده پرستاري و مامايي
30986-1397ارتقا كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بالين دانشكده پرستاري و مامايي
31985-1397بررسي رضايت مندي دانشجويان از روش هاي جديد آموزشي و ارزشيابي مامايي دانشكده پرستاري و مامايي
32984-1397بررسي تاثير طب مكمل بر طول مدت مراحل زايمان، بيماري هاي زنان، اختلالات قاعدگي دانشكده پرستاري و مامايي
33983-1397آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي در ارتباط با رشته خود دانشكده پرستاري و مامايي
34982-1397راهكارهاي ارتقاي جذب نيروي موثر و كارامد جهت آموزش بالين مامايي دانشكده پرستاري و مامايي
35981-1397بررسي عوامل موثر بر بروز صدمات مغزي نوزاد در طي ليبر و زايمان و راه هاي پيشگيري از آن دانشكده پرستاري و مامايي
36980-1397بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از اموزش باليني در اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
37979-1397بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از اموزش باليني در اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
38978-1397مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني در مديريت پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي
39977-1397بررسي شيوع و علل برخي از بيماري هاي داخلي در زنان باردار دانشكده پرستاري و مامايي
40976-1397بررسي نگرش و عملكرد مديران در زمينه خدمات مامايي دانشكده پرستاري و مامايي
41975-1397جايگاه حرفه مامايي و مشگلات مربوط به سيستم اداري ماماها و عدم توجه به سختي كار مامايي در رده هاي باليني، آموزشي و ... دانشكده پرستاري و مامايي
42974-1397ميزان رضايت مندي دانشجويان و فارغ التحصيلان مامايي از حرفه دانشكده پرستاري و مامايي
43973-1397كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل مرتبط دانشكده پرستاري و مامايي
44972-1397ارزشيابي روش هاي مختلف آموزش باليني دانشكده پرستاري و مامايي
45971-1397تعيين ميزان رضايت مندي مردم از خدمات مشاوره اي قبل از ازدواج دانشكده پرستاري و مامايي
46970-1397بررسي نيازهاي جنسي زنان ميانسال دانشكده پرستاري و مامايي
47969-1397بررسي ابتلا به بيماري هاي عفوني و سرانجام بارداري دانشكده پرستاري و مامايي
48968-1397بررسي فضاهاي فيزيكي، امكانات و منابع انساني زايشگاه هاي بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشيو مقايسه آن با استاتداردها دانشكده پرستاري و مامايي
49967-1397بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران در اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي
50966-1397بررسي كيفيت آموزش نظري و باليني مامايي از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
12345678910...