مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی وضعیت تغذیه و عوامل ...
عنوان بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 89-1388
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، فردین غریبی (مشاور آماری)، سامان زمانی (همکار)، صابر عبدی (مجری)، محمدصالح هژیر (مجری اصلی)