مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی شیوع ، علل ، عوارض ...
عنوان بررسی شیوع ، علل ، عوارض مادری و پیامدهای نوزادی در بارداری های چند قلو ، درمقایسه با بارداری های تک قلو در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان بعثت سنندج از مهر 1391 تا مهر 1392
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فایق یوسفی (مشاور آماری)، مجید منصوری (همکار)، فریبا سیدالشهدایی (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، سعیده خالق پناه (مجری اصلی)