مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی شاخص توده بدنی مادر ...
عنوان بررسی شاخص توده بدنی مادر دروزن کم هنگام تولد و زایمان زود هنگام در زنان اول زای 49-15 ساله شهر سنندج در سال 1379-1387
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)