مشخصات طرح

صفحه نخست /تاثیر ویتامین D بر دیابت ...
عنوان تاثیر ویتامین D بر دیابت بارداری طی سه ماهه اول حاملگی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ویتامین D، دیابت حاملگی، سه ماهه اول حاملگی، قند خون،
چکیده در این تحقیق سعی میشود بر اساس روش مداخله ای بالینی به اهداف اختصاصی توصیفی و تحلیلی ، تعیین و مقایسه بروز دیابت حاملگی در افراد گروه شاهد و دریافت کنندگان ویتامین D در سه ماهه اول بارداری، تعیین و مقایسه میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی در افراد شاهد و دریافت کنندگان ویتامین D در سه ماهه اول بارداری، تعیین و مقایسه شیوع سزارین افراد گروه شاهد و دریافت کنندگان ویتامین D در سه ماهه اول بارداری، تعیین و مقایسه نمره آپگار نوزاد در افراد گروه شاهد و دریافت کنندگان ویتامین D در سه ماهه اول بارداری دست یافت. و به این سوال پاسخ داد: آیا بروز دیابت حاملگی در افراد گروه شاهد و دریافت کنندگان ویتامین D چه قدر است؟ و در صورت اثبات تاثیر دیتامین D بر دیابت حاملگی میتوان از این ویتامین در پیشگیری استفاده کرد.
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری)، فریبا فرهادی فر (مشاور علمی)، ابراهیم قادری (مشاور آماری)، بهار پویا (مجری اصلی)