مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه تاثیر میزوپروستول ...
عنوان مقایسه تاثیر میزوپروستول خوراکی و واژینال در سقط های قانونی زنان باردار
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها میزوپروستول/سقط
چکیده سقط بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت به معنای ختم بارداری پیش ازهفته 20 بارداری یا تولد جنینی با وزن کمتراز 500 گرم تعریف می شود. با استفاده از تکنولوژیهای جدید، امروزه قادرند قبل از تولد، امکان تشخیص زودرس بیماری های خاصی که باعث به خطر افتادن جان مادرمی شوند، یا بروز بیماری ها وناهنجاری های جنینی را فراهم آورند. سقط جنین با توجه به قوانین و محدودیت های خاص هر کشوری انجام می شود. سقط جنین انواع گوناگونی دارد درنوعی ازسقط جنین که مرضی یا خود به خودی است این امربدون دخالت فرد یاکمک وسایل طبی یا مکانیکی و به دلایل دیگرسقط می شود. در نوع دیگر فرد)اعم ازمادر،پزشک،یاهرکس دیگری)اقدام به سقط عمدی جنین می نماید که این نوع به دو روش سقط انتخابی و سقط درمانی انجام می شود. نوع انتخابی : این نوع ازسقط جنین تنها به خواست مادرصورت می گیرد و هیچ دلیل پزشکی ندارد. نوع درمانی : به لحاظ قانونی سقط درمانی به معنای پایان دادن به حاملگی توسط پزشک به دلیل بیماری مادرویا بیماری جنین می باشد. سالانه حدود 42 میلیون سقط جنین انجام می شود. هرسال در جهان حدود 205 میلیون بارداری اتفاق می افتد. بیش از یک سوم آنها ناخواسته هستند و در حدود یک پنجم به سقط جنین عمدی ختم می شوند. میزان بروز سقط در کشورهای توسعه یافته 24 سقط در 1000 زن 15 تا 44 ساله ودر کشورهای درحال توسعه 29 سقط در 1000 زن 15 تا 44 ساله می باشد. در ایران از هر شش زن متاهل یک زن در طول عمرش حداقل یک سقط عمدی داشته و حدود 9 درصد بارداری ها در تهران به سقط می انجامد و سالانه 11500 سقط عمدی توسط زنان متاهل تهرانی انجام می گیرد. سقط درابتدای حاملگی یک عارضه شایع است . بطوریکه 15 تا 20 درصد حاملگی ها منجر به سقط می شوند. درصد قابل توجهی از سقط هایی که درسراسردنیا انجام می شوند،به دلیل حاملگی ناخواسته،نقایص جنینی مانندآننسفالی،تریزومی یا میلومننگوسل یابیماری جدی مادرمانندفشارخون می باشد. درمان هایی که برای سقط انجام می شود معمولاشامل درمان انتظاری، طبی وجراحی است. سقط القاءشده،به معنای ختم بارداری به روش طبی یاجراحی قبل ازقابلیت حیات درجنین به دلایل جنینی ومادری می باشدبرخی ازدلایل مادری عبارتنداز: بیماریهای شدیدقلبی،بیمارهای عروقی پیشرفته،و سرطان مهاجم سرویکس و برخی از دلایل جنینی عبارتنداز:جلوگیری ازبه دنیاآمدن نوزادی با نقایص آناتومیکی یا معلولیتهای ناشی ازآن. روشهای جراحی ختم حاملگی شامل دیلاتاسیون و کورتاژ، آسپیراسیون و تخلیه و غیره می باشد که عوارضی از جمله پارگی سرویکس، سوراخ شدن رحم و گاهی حتی صدمه به احشا شکمی دارد. گاهی نیز باعث بروز نارسایی سرویکس در بارداری های بعدی به علت استفاده از دیلاتورهای سرویکس می شود، تحمل عوارض بیهوشی نیز یکی دیگر از عوارض روشهای کورتاژ و جراحی می باشد. بنابراین دردهه های اخیر، روشهای طبی، جایگزین مناسبی برای ختم بارداری درسه ماهه اول شده اند. تخمین زده شده که سالانه 26 میلیون زن در سراسر جهان اقدام به سقط طبی می کنند. سقط طبی به دلیل هزینه و عوارض کمترو پاسخ دهی مناسبتر نسبت به روشهای جراحی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. درروش درمان طبی ازداروهای مختلفی برای القای سقط می توان استفاده نمود.یکی ازاین داروهاکه آنالوگ پروستاگلاندینE1می باشد، میزوپروستول است که به صورت خوراکی، واژینال، رکتال و زیر زبانی قابل استفاده است ولی عمدتا به صورت واژینال وخوراکی مصرف می شود. مصرف میزوپروستول عوارض اندکی شامل: تهوع،استفراغ،اسهال و تب و لرز و درد لگنی می دهد. مطالعات متعددی درموردمقایسه میزان موفقیت میزوپروستول واژینال وخوراکی وعوارض آن درختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداری انجام شده است . دربرخی از این مطالعات موفقیت روش واژینال و دربرخی دیگر موفقیت روش خوراکی بیشتربوده است ومطالعاتی نیز وجوددارندکه براثرات مشابه این دوروش درختم حاملگی سه ماهه دوم دلالت دارندازنظربروزعوارض جانبی نیز مطالعات مختلف نتایج متفاوتی راگزارش نموده اند. در نتیجه با توجه به نتایج متفاوتی که از اثربخشی دوزهای مختلف میزوپروستول و روشهای متفاوت تجویز آن در دسترس می باشد و هم چنین با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در استان کردستان بر روی موضوع سقط جنین با استفاده از میزوپروستول در سقط های قانونی انجام نشده است لذا هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه تاثیر میزوپروستول خوراکی و واژینال در سقط های قانونی زنان باردار ارجاع شده به بیمارستان بعثت شهر سنندج می باشد.
پژوهشگران فائزه ملک محمدی معمار (دانشجو)، قباد مرادی (مشاور آماری)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، فریبا فرهادی فر (مجری اصلی)