مشخصات طرح

صفحه نخست /: بررسی صحت فروزن سکشن در ...
عنوان : بررسی صحت فروزن سکشن در تشخیص هیستوپاتولوژیک توده های لگنی نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان بعثت سال1390 تا 1393
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فروزن سکشن - توده لگنی - بافت شناسی نهایی
چکیده توده های لگنی بخش بزرگی از جراحی های زنان را تشکیل می دهند، منشاء و علت این توده ها ممکن است سیستم ژنیکولوژی، سیستم ادراری و یا گوارشی باشد. علل مرتبط با بیماری های زنان شامل علل تخمدانی، رحمی و به طور نادرتر مربوط به لوله های رحمی می باشد. شایعترین توده لگنی در همه سنین مربوط به تخمدان است. اهمیت توده های لگنی نیز در تشخیص زودرس تومورهای بدخیم تخمدان ها می باشد، چراکه سرطان تخمدان چهارمین سرطان شایع و شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان های ژنیکولوژیک بین زنان جهان است، به طوری که مرگ و میر ناشی از آن بیش از مجموع مرگ و میر ناشی از سرطان سرویکس و آندومتر می باشد. علاوه بر آن انواع مختلف توده های لگنی خوشخیم و بدخیم با درصد های شیوع متنوعی در رده های مختلف سنی بروز می یابند، لذا تشخیص سریع اولیه و انتخاب روش صحیح جراحی این قبیل توده ها به شدت حائز اهمیت می باشد. روش های تشخیصی اولیه توده های لگنی شامل معاینات فیزیکی، سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI ، تومور مارکرها، تشخیص ماکروسکوپی حین عمل و فروزن سکشن حین عمل می باشد. تشخیص قطعی و نهایی نیز براساس پاسخ نمونه بافت شناسی دائمی ثبت می گردد. در بیماری های زنان و مامایی تهیه ی فروزن سکشن در نوع و نحوه ی درمان توده های مشکوک لگنی بیشترین کمک را نسبت به سایر روش ها انجام داده است. سه هدف قانونی انجام فروزن سکشن شامل این موارد است: 1) تعیین حضور و ماهیت یک ضایعه 2) تعیین کفایت حاشیه ها و 3) تعیین اینکه آیا بافت برداشت شده، ماده قابل تشخیص دارد یا نیاز به نمونه برداری اضافی است. یک سوال بسیار ساده که جراح برای تصمیم گیری جهت انجام یا عدم انجام فروزن سکشن باید از خود بپرسد، این است که آیا نتیجه ی فروزن سکشن بر روی پروسه جراحی تاثیر می گذارد یا نه؟ اگر پاسخ منفی است، پروسه فروزن سکشن اندیکاسیون ندارد و انجام آن به اشتباه منجر به افزایش هزینه های پزشکی بی فایده و گاهی مانع ارزیابی پاتولوژیک مناسب بر روی نمونه و روش اشتباه درمانی می شود، لذا تعیین دقت تشخیصی این تست نسبت به بافت شناسی نهایی بیمار حائز اهمیت است. تا کنون مطالعات بسیاری در اکثر نقاط جهان جهت تعیین ارزش دقت تشخیصی فروزن سکشن در توده های ارگان های مختلف بدن انجام شده است، که هر یک بسته به ارگان و بافت مورد مطالعه نتایج نسبتا متفاوتی به دست آورده اند. در حیطه ی زنان نیز مطالعاتی انجام شده است، از این قبیل مطالعات می توان به مطالعه ی Taskiran و همکاران اشاره کرد، که نهایتا به این نتیجه رسیده اند که فروزن سکشن حساسیت و ویژگی بالایی در تشخیص توده های آدنکسال دارد اما بهتر است در کنار آن از سایر مودالیته های تشخیصی نیز استفاده کرد بخصوص در بیماران با ضایعات بزرگ، تومورهای border line و موسینوس.Wootipoon و همکاران نیز طی مطالعه بر روی 229 نمونه تخمدانی به این نتیجه رسیدند که فروزن سکشن به نظر روش مفیدی در تشخیص هیستوپاتولوژیک توده های تخمدانی می باشد اما باید به محدودیت های این روش که شامل نمونه های بزرگ و به خصوص موسینوس است نیز توجه کنیم. طی مطالعه ی دیگری که توسط قائم مقامی و همکاران انجام شده، فروزن سکشن را در تشخیص stageهای اولیه ی تومورها و تومورهای low grade آندومتر، ارزشمند دانسته اند. نکته قابل تآمل در مورد این قبیل مطالعات، محدود بودن اکثر آن ها به برخی نمونه ها و منشاءهای خاص توده های لگنی به صورت مجزا از هم است، در واقع مطالعات جامع اندکی در خصوص ارزش کلی فروزن سکشن در تشخیص همه ی انواع توده های لگنی صرف نظر از منشاء و علت توده انجام شده است. در صورت بالا بودن ارزش تشخیصی فروزن سکشن می توان بدون سعی در یافتن منشاء و علت توده با حذف برخی از روش های اضافی و هزینه بر و با اطمینان بیشتر، بدون اتلاف وقت، عمل فروزن سکشن را بر روی تمامی انواع توده های لگنی انجام داد. بدین منظور در این مطالعه محقق بر آن است ارزش دقت تشخیصی فروزن سکشن را در انواع مختلف توده های لگنی در قالب یک مطالعه ی واحد بررسی نماید، جهت دستیابی به این هدف کلیه ی پرونده های مربوط به بیماران با توده های لگنی که نمونه های آنها بین سال های 1390 تا 1393، به بخش پاتولوژی بیمارستان بعثت سنندج ارسال شده را جمع آوری کرده و نتایج فروزن سکشن توده ها را با پاتولوژی نهایی آن ها مقایسه می نماید.
پژوهشگران سعادت قناعت (دانشجو)، پریسا مخلص (دانشجو)، ابراهیم قادری (مشاور آماری)، رامش را ه حق (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، نسرین صوفی زاده (مجری اصلی)