مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه میزوپروستول واژینال با ...
عنوان مقایسه میزوپروستول واژینال با سوند فولی در آمادگی سرویکس و القا زایمان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مقایسه میزوپروستول واژینال با سوند فولی در آمادگی سرویکس و القا زایمان
چکیده پروستاگلندین 2 E آمادگی سرویکس را بصورت فیزیولوژیک با افزایش آب زیر مخاط سرویکس و تغییر باندهای کلاژنی بهتر کرده و حساسیت میومتر رحم را به اکسی توسین افزایش م ی دهد(13). در بسیاری از مطالعات اثر سوند فولی با اثر پروستاگلندین در آمادگی سرویکس قبل از القاء لیبر مقایسه شده است بطوری که در مطالعه Dalui تاثیر سوند فولی در آمادگی س رویکس قبل از القاء با اکسی توسین موثرتر از پروستاگلندین 2 E بود ( 14 ). در حالی که در مطالعه Saleen پروستاگلندین 2 E و سوند فولی در آمادگی سرویکس قبل از القاء درد زایمان با اکسی توسین مقایسه شد و مدت اینداکشن و میزان سزارین تفاوتی نداشت ( 15 ). در مطالعه Cromi نیز، استفاده از سوند فولی داخل سرویکس قبل از القاء لیبر موثر و ایمن بوده (16) که مطالعه توصیفی بوده است و در مطالعات کارآزمائی بالینی قبلی نیز سن حاملگی و تعداد زایمان در افراد مورد مطالعه بسیار وسیع بوده و نتایج متفاوت از مطالعات گرفته شده است .کشش روی گردن رحم توسط سوند فولی یکی از روش های مکانیکی و استفاده از میزوپروستول پروستاگلاندین E ، از روش های دارویی است که با ترکیب برای آماده سازی سرویکس و القاء زایمان مورد استفاده قرار می گیرند(17) . Chung و همکاران در مطالعه ای توسط میزو پروستول واژینال و سوند فولی داخل سرویکس و نیز مجموعه آن دو با یکدیگر، مورد بررسی قرار گرفت . در مطالعه آنان، تفاوتی در میزان زایمان واژینال و نیز طول مدت القاء تا زایمان، طول مرحله فعال زایمان و نیز فاصله زمان القاء تا شروع مرحله فعال بین سه گروه مشاهد نشد و آنان چنین ن تیجه گرفتند که انجام دو روش با یکدیگر، تأثیر بیشتری بر روی آماد ه سازی سرویکس ندارد(18). مطالعات دیگر محققین نیز نتایج مشابهی را ارائه می دهد. از آنجا که چنین مطالعه ای تاکنون در ایران صورت نگرفته و در عین حال با توجه به ضرورت خودداری از مصرف داروهایی که تهیه آنها در حال حاضر در ایران مشکل است و نیاز به استفاده از روش های عملی تر، تصمیم گرفته شد . مقایسه ای در مورد استفاده از میزوپروستول به تنهایی به صورت واژینال و کشش بر روی گردن رحم بوسیله سوند فولی و ترکیب این دو روش با یکدیگر برای آماده کردن سرویکس و القاء زایمان انجام شود که در صورت رسیدن به نتایج مطالعات فوق فقط به استفاده از کشش بر روی گردن رحم در چنین مواردی بسنده شود(17). با توجه به اینکه در روش های دارویی که برای دیلاتاسیون سرویکس به کار میروند، خطراتی از نظیر پارگی رحم به دنبال تاکی سیستول احتمالی ، دیسترس جنین و مرگ مادر و جنین وجود دارد، توجه ویژه ای به روش های مکانیکال برای آماده سازی سرویکس شده است. از این رو این مطالعه را طراحی نمودیم
پژوهشگران شمسی زارع (همکار)، فرناز زندوکیلی (همکار)، دائم روشنی (مشاور آماری)، سیده ریحانه یوسفی (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، ثریا رشید زاده (دانشجو)، نسرین صوفی زاده (مجری اصلی)