مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه نتایج هیستوپاتولوژی ...
عنوان مقایسه نتایج هیستوپاتولوژی پاپ اسمیر و کولپوسکوپی زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بعثت سنندج در سالهای1393-1390
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها نتایج هیستوپاتولوژی؛پاپ اسمیر؛کولپوسکوپی
چکیده سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع زنان پس از سرطان پستان در تمام دنیا می باشد و در کشورهای در حال توسعه اولین بدخیمی مرگبار زنان محسوب می شود. این سرطان ششمین رتبه مرگ و میر ناشی از سرطان را دارا می باشد. به وسیله برنامه های غربالگری پاپ اسمیر و کولپوسکوپی و تأیید آنها با بیوپسیی، می توان این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و از مرگ و میر آن کاست.طی 40 سال اخیر مرگ و میر ناشی از این بدخیمی در کشورهای مترقی به وضوح کاسته شده است که علت آن عمدتا به انجام غربالگری با استفاده از آزمون پاپ اسمیر برمی گردد. علیرغم این کاهش ، این بیماری هنوز از علل مهم مرگ و میر زنان بخصوص در کشورهای جهان سوم می باشد. این کار برای اولین بار به این صورت در سطح استان کردستان انجام می شود.
پژوهشگران بهزاد خلفی (دانشجو)، بیژن نوری (مشاور آماری)، بهرام نیکخو (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (استاد راهنمای دوم)، محمدجواد رضایی (دانشجو)، فریبا فرهادی فر (مجری اصلی)