مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه یافته های سونو گرافی ...
عنوان مقایسه یافته های سونو گرافی ترانس واژینال و نتایج پاتولوژی دیلاتاسیون-کورتاژ در زنان با خونریزی بعد از یائسگی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بعثت سنندج در سال 1393
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها خونریزی پس از یائسگی ، سونوگرافی ترانس واژینال ، دیلاتاسیون کورتاز ، نتایج پاتولوژی ، سنندج ، مقایسه
چکیده با توجه به آن که خونریزی پس از یائسگی بدخیم تلقی میشود مگر آنکه خلافش ثابت شود و اهمیت و ارژش پاتولوژی در خونریزی های پس از یائسگی بخصوص اگر قبلا افزایش ضخامت اندومتر تایید شده باشد قابل توجه میباشد ،لذا بر آن شدیم ارزیابی علل خونریزی در زنان یا ئسه را با توجه به نتایج پاتولوژیک بیوپسی اندومتر یو نتایج سونوگرافی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
پژوهشگران دائم روشنی (مشاور آماری)، بهزاد خلفی (دانشجو)، خجسته صمدی (دانشجو)، شعله شاه غیبی (استاد راهنمای دوم)، فریبا فرهادی فر (مجری اصلی)