مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی تاثیر تحریک الکتریکی از ...
عنوان بررسی تاثیر تحریک الکتریکی از راه پوست بر روی شدت درد زایمان در مادران شکم اول مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج 95-
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها تحریک الکتریکی از راه پوست، درد زایمان، شکم اول
چکیده با توجه به اینکه در بلوک زایمان بیمارستان آموزشی –درمانی بعثت سنندج روش غیردارویی خاصی جهت کاهش درد زایمان متداول نیست و استفاده از تحریک جریان الکتریکی از راه پوست روشی کم هزینه، بی خطر و عدم نیازمند تخصص خاص می باشد و همچنین اثربخشی آن هنوز بدرستی مشخص نشده است ضرورت انجام این مطالعه وجود دارد تا با نتایج آن بتوان به گامی موثر در کنترل دردهای زایمان دست یافت.
پژوهشگران ناصر رشادمنش (مشاور آماری)، اسمر کریمی (همکار)، پریسا شهبازی (همکار)، معصومه رضایی (همکار)، شعله شاه غیبی (مجری)، روناک شاهویی (مجری اصلی)