مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی ارتباط عفونت واژینال با ...
عنوان بررسی ارتباط عفونت واژینال با دیابت بارداری اول
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها عفونت واژینال - دیابت بارداری
چکیده دیابت بارداری به عدم تحمل گلوکز با شدت متغیر که اولین بار در طی بارداری شروع و یا تشخیص داده شود گقته می شود (1). همچنین به شرایطی اطلاق می گردد که سطح گلوکز خون در طی بارداری بالا رفته وعلائم دیابت در خانم بارداری که قبلاً دیابت برایش تشخیص داده نشده، دیده شود(2). این بیماری یک شکل بهداشتی در حال افزایش در سراسر دنیا و یکی از شایعترین عوارض حاملگی است(3). شیوع دیابت حاملگی در جوامع مختلف بین 1 تا 14 درصد گزارش شده است(4). دیابت بارداری منجر به افزایش احتمال بروز پاره ای از عوارض در مادر و جنین در طول بارداری و پس از آن می گردد. این عوارض شامل پره اکلاسپی، پره هیدرآمینوس، ماکروزومی نوزاد، زایمان دشوار، عوارض متابولیک در نوزاد (هیپوگلیسمی هیپربیلی روبینمی، هیپوگلیسمی و هیپوتانمی( و افزایش مرگ و میر پریناتامی میباشد(5). یکی از آزمایشهای مفید در بیماریابی و تشخیص دیابت بارداری، آزمون تحمل گلوکز با 50 گرم گلوکز خوراکی در هفتة 24 تا 28 بارداری و سپس انجام ORD GLUCOSE TOLERANCE Test ) OGTT) با 100 گرم گلوکز در مواردی که آزمون غربالگری مثبت باشد، بوده است(4). در ایران در مطالعه ای که در مرکز تحقیقات و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت شیوع دیابت بارداری در تهران 4.7% بود(6). واژینوز باکتریایی شایعترین نوع واژینیت در دوران بارداری بوده و نوعی تغییر در فلور باکتریایی واژن است که با از بین رفتن باکتری های مولد پراکسید هیدروژن و رشد بیش از حد باکتری ها با غلبه بر باکتر های بیهوازی می انجامد. در زنان مبتلا به واژینوز باکتریایی غلظت باکتر های بیهوازی ، گاردنرلا واژینالیس و مایکوپلاسما هومنیس 100تا 1000برابر زنان طبیعی می باشد (7, 8).این بیماری در 10-35 درصد بیماران مراجعه کننده به بخش زنان ، 10-30 درصد مراجعه کننده به بخش زایمان و20-60 درصد مراجعه کننده به بخش های بیماریهای منقل شونده از راه جنسی مشاهده می شوداما حدود 50 درصد زنان مبتلا نشانه ای ندارند(9, 10). در زنان مبتلا به این بیماری خطر ابتلا به التهاب لگن و عفونت های کاف واژن به دنبال هیسترکتومی و سیتولوژی غیر نرمال افزایش می یابد و در زنان باردار باعث پارگی زودرس کیسه آب جنین ، شروع زودرس دردهای زایمانی می شود(11). تریکوموناس واژینالیس یکی از شایعترین بیماریهای مقاربتی در دنیا به شمار میآید که به وسیله تک یاخته تریکوموناس واژینالیس ایجاد میشود .آلودگی با تریکوموناس واژینالیس در زنان باعث التهاب واژن، سرویکس و مجاری ادراری می شود (12). این بیماری همچنین باعث زایمان زودرس و تولد نوزاد با وزن کم میگردد و باعث افزایش مرگ و میر در کودکان می شود(13). در مردان همچنین می تواند باعث ایجاد پروستاتیت بشود . دوره نهفتگی این بیماری 4 تا 28 روز می باشد . خارش ولو، واژن و ترشحات واژن معمولاً حاد است و درطول قاعدگی یا اندکی پس از آن اتفاق می افتد . این تک یاخته می تواند آلودگی با یک ویروس سرطان زا را تسهیل کند یا باعث تولید متابولیت های سرطان زا شود (14, 15). ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری، ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻴﻔﻲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ در اﻓـﺮاد دﭼـﺎر زﻣﻴﻨـﻪ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﺑﻴﻤــﺎریﻫــﺎ از ﻋﻔﻮﻧــﺖﻫــﺎی ﺳــﻄﺤﻲ و ﻣﺨــﺎﻃﻲ ﺳــﺎده ﺗــﺎ ﻔﻮﻧﺖ ﻫـﺎی ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ﺧﻄﺮﻧـﺎک و ﺣﺘـﻲ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻛﺸﻨﺪه، ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻴﺘﻲ ﺑﻴﻤـﺎری،ﻗﺎرچﻫﺎی ﻣﺨﻤﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ درﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻫﺎن، واژن و روده ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟﻮاﻧـﻪزدن اﺷﻜﺎل ﻣﺨﻤﺮی ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، داروی ﺿـﺪﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺧﻮراﻛﻲ، درﻣﺎن آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ، دﻳﺎﺑـﺖ، ﺗﻤـﺎس درازﻣﺪت ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ آب، درﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻮﺿـﻌﻲ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻏﺪد و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در اﻳﺠﺎد ﺿﻌﻒ اﻳﻤﻨــﻲ ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛــﻪ ﻣﺨﻤــﺮ ﺑﻴﻤﺎری زا ﺷـﻮد. (16, 17). در مطالعه ای در سال 2016انجام گرفت بین عفونت های پاتوژنز واژینال و دیابت در زنان ارتباطی وجود نداشت(18).در مطالعه ای دیگر که در سال 2004انجام گرفت مشلاهده شد بین افزایش عفونت های واژینال و دیابت در زنان ارتباط معنی داری وجود دارد(19).در مطالعه ای در سال1996 بین عفونت های واژینال و دیابت زنان ارتباط معنی داری وجود نداشت(20). باتوجه به نتایج متناقضی که در تحقیقات وجود دارد مطالعه ی فوق در جهت روشن شدن دقیق تر ارتباط عفونت های واژینال با دیابت بارداری طراحی گردید و از طرفی شیوع عفونت های فوق در زنان باردار بدون دیابت بارداری و زنان باردار که دیابت بارداری دارند مورد بررسی قرار می گیرد.
پژوهشگران نوشین عبدالملکی (همکار)، دائم روشنی (مشاور آماری)، نادیا شکیبا (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، فریبا فرهادی فر (همکار)، مژده زارعی (همکار)، رشید رمضانزاده (همکار)، بهرام نیکخو (همکار)، امجد احمدی (مجری اصلی)