مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی بروز پیامدهای مادری و ...
عنوان بررسی بروز پیامدهای مادری و نوزادی در مادران باردار شهرستان سنندج در سال 1396
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی HSR
کلیدواژه‌ها پیامد، بارداری پرخطر،بروز
چکیده ازآنجایی که یکی از 15 برنامه ملی تحول بهداشت ، ارتقای سلامت باروری و فرزندآوری بوده و بر اساس آمار استان نیز بیش از 65 درصد بارداری ها یک عامل خطر را دارا هستند و در داده های نظام کشوری مراقبت مرگ مادر 73 درصد مادران فوت شده حداقل یکی از عوامل خطر دوران بارداری را داشته اند، توجه ویژه به بارداری های پرخطر از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به هدف جهانی برای کاهش مرگ مادری بعد از سال 2015 که "پایان دادن به مرگهای قابل پیشگیری" تعیین شده است ؛ ارتقای مراقبت ها در بارداریهای پرخطر ضروری می باشد. شناسایی مادران باردار در معرض خطر و پرخطر بر اساس دستورالعملهای کشوری انجام می شود اما به منظور پیگیری هدفمند مادران در معرض خطر و نیز طراحی مداخلات ارتقای سلامت آنها، یکپارچه سازی فرآیند و جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل و کاربرد اطلاعات حاصل در تدوین برنامه های جدید و ارتقای برنامه های قبلی در سطوح مختلف بهداشتی و درمانی نیاز به انجام این پژوهش را بیشتر نمود. نظر به انجام مراقبت های ویژه جهت مادران با بارداری پرخطر در سطح مراکز بهداشتی درمانی، وجود مراکز بارداری پرخطر و ارجاع مادران به این مراکز، به منظور بررسی کیفیت مراقبتها ، پژوهشگران بر آن شدند تا پیامدهای مادری و نوزادی در بارداری های پرخطر در مقایسه با سایر مادران در شهر سنندج را بررسی نمایند . تعیین فراوانی بروز عوامل مختلف خطر و برنامه ریزی در عوامل خطری که بیشترین علت بارداری های پرخطر و مرگ مادری هستند می تواند هزینه اثربخش باشد.
پژوهشگران فرناز زندوکیلی (همکار)، روزیتا یاسمن پور (همکار)، مهدی ذکایی (همکار)، خالد رحمانی (همکار)، فرزام بیدارپور (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، فریبا ابتکار (همکار)، فروزان لهونی (مجری اصلی)