محمد زاهد رخزادی

صفحه نخست /محمد زاهد رخزادی
نام و نام خانوادگی محمد زاهد رخزادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری
تحصیلات فوق لیسانس / آموزش پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي در حال اجرا
2 همكار در حال اجرا
3 مشاور علمي در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
6 همكار در حال اجرا
7 همكار خاتمه يافته حقوقي
8 همكار خاتمه يافته حقوقي
9 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
10 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
11 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
13 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
14 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
15 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
16 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
17 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي