شعله شاه غیبی

صفحه نخست /شعله شاه غیبی
نام و نام خانوادگی شعله شاه غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکتری (متخصص) / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
3 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 همكار در حال اجرا
5 همكار در حال اجرا
6 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
7 همكار خاتمه يافته اجرايي
8 همكار در حال اجرا
9 مشاور علمي در حال اجرا
10 مجري اصلي در حال اجرا
11 همكار در حال اجرا
12 همكار در حال اجرا
13 مجري در حال اجرا
14 همكار در حال اجرا
15 مجري اصلي در حال اجرا
16 همكار خاتمه يافته حقوقي
17 مجري خاتمه يافته اجرايي
18 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
19 همكار خاتمه يافته حقوقي
20 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
21 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
22 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
23 مشاور علمي در حال اجرا
24 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
25 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
26 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
27 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
28 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
29 مشاور علمي در حال اجرا
30 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
31 مجري خاتمه يافته اجرايي
32 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
33 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
34 مجري پذيرفته شده و آماده قرارداد
35 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
36 مجري در حال اجرا
37 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
39 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
40 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
41 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
42 مجري خاتمه يافته اجرايي
43 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
44 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
45 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
46 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
47 همكار خاتمه يافته حقوقي
48 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي