شعله شاه غیبی

صفحه نخست /شعله شاه غیبی
نام و نام خانوادگی شعله شاه غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکتری (متخصص) / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
3th International Congress of Minimally invasive Gynecology & Obstetrics, تهران, 2019
2
نهمین کنگره ازمایشگاه و بالین، تهران، 1395