روناک شاهویی

صفحه نخست /روناک شاهویی
نام و نام خانوادگی روناک شاهویی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه مامایی
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / مامایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي در حال اجرا
2 مشاور علمي در حال اجرا
3 مجري اصلي در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
6 مشاور علمي در حال اجرا
7 مشاور علمي در حال اجرا
8 مشاور علمي در حال اجرا
9 مجري اصلي در حال اجرا
10 مجري در حال اجرا
11 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
12 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
13 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
14 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
15 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
16 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
17 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
18 مشاور علمي در حال اجرا
19 همكار در حال اجرا
20 همكار در حال اجرا
21 مشاور علمي در حال اجرا
22 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
23 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
24 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
25 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
26 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
27 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
28 همكار در حال اجرا
29 همكار خاتمه يافته حقوقي
30 مجري اصلي در حال اجرا
31 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
32 مشاور علمي در حال اجرا
33 مشاور علمي در حال اجرا
34 همكار خاتمه يافته اجرايي
35 همكار خاتمه يافته اجرايي
36 مجري خاتمه يافته اجرايي
37 همكار در حال اجرا
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
39 همكار در حال اجرا
40 مجري خاتمه يافته اجرايي
41 همكار در حال اجرا
42 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
43 مجري خاتمه يافته حقوقي
44 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
45 مجري خاتمه يافته حقوقي
46 مجري خاتمه يافته حقوقي
47 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
48 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
49 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
50 مجري اصلي لغوشده