جمال صیدی

صفحه نخست /جمال صیدی
نام و نام خانوادگی جمال صیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی / دانشکده پرستاری و مامایی
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 مشاور علمي در حال اجرا
3 مشاور علمي در حال اجرا
4 مشاور علمي در حال اجرا
5 مشاور علمي در حال اجرا
6 مشاور علمي در حال اجرا
7 مجري اصلي در حال اجرا
8 مشاور علمي در حال اجرا
9 مجري در حال اجرا
10 مجري اصلي در حال اجرا
11 مشاور علمي در حال اجرا
12 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
13 مجري اصلي در حال اجرا
14 مجري در حال اجرا
15 مشاور علمي در حال اجرا
16 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
17 مجري خاتمه يافته اجرايي
18 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
19 همكار در حال اجرا
20 مجري در حال اجرا
21 مجري اصلي در حال اجرا
22 همكار خاتمه يافته حقوقي
23 مجري اصلي در حال اجرا
24 مجري در حال اجرا
25 مجري خاتمه يافته اجرايي
26 مجري خاتمه يافته اجرايي
27 مجري اصلي در حال اجرا
28 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
29 همكار در حال اجرا
30 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
31 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
32 همكار خاتمه يافته حقوقي
33 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
34 مشاور علمي لغوشده
35 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
36 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
37 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي