سینا ولیئی

صفحه نخست /سینا ولیئی
نام و نام خانوادگی سینا ولیئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
3 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 مشاور علمي در حال اجرا
6 مجري اصلي در حال اجرا
7 مجري در حال اجرا
8 مجري در حال اجرا
9 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
10 مجري اصلي در حال اجرا
11 مجري اصلي در حال اجرا
12 همكار در حال اجرا
13 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
14 همكار در حال اجرا
15 مشاور علمي در حال اجرا
16 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
17 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
18 همكار در حال اجرا
19 مجري در حال اجرا
20 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
21 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
22 مشاور علمي در حال اجرا
23 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
24 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
25 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
26 مجري خاتمه يافته حقوقي
27 همكار در حال اجرا
28 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
29 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
30 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
31 همكار خاتمه يافته اجرايي
32 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
33 مجري خاتمه يافته حقوقي
34 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
35 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
36 مجري در حال اجرا
37 همكار خاتمه يافته حقوقي
38 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
39 مجري خاتمه يافته حقوقي
40 مجري خاتمه يافته حقوقي
41 مجري در حال اجرا
42 مجري خاتمه يافته حقوقي
43 همكار خاتمه يافته اجرايي
44 همكار خاتمه يافته حقوقي
45 مجري خاتمه يافته حقوقي
46 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
47 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
48 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته حقوقي
49 همكار خاتمه يافته اجرايي
50 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12