بهزاد خلفی

صفحه نخست /بهزاد خلفی
بهزاد خلفي
نام و نام خانوادگی بهزاد خلفی
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / پزشک عمومی / دانشجوی MPH سیاست گذاری مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات دکتری حرفه ای / پزشکی - دانشجوی MPH سیاست گذاری سلامت - دانشجوی کا
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 همكار در حال اجرا
3 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 همكار در حال اجرا
5 همكار در حال اجرا
6 همكار در حال اجرا
7 همكار خاتمه يافته اجرايي
8 همكار در حال اجرا
9 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
10 همكار خاتمه يافته اجرايي
11 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
12 همكار در حال اجرا
13 همكار خاتمه يافته اجرايي
14 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
15 همكار در حال اجرا
16 همكار خاتمه يافته اجرايي
17 همكار در حال اجرا
18 همكار در حال اجرا
19 همكار خاتمه يافته اجرايي
20 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
21 همكار خاتمه يافته اجرايي
22 همكار خاتمه يافته اجرايي
23 همكار در حال اجرا
24 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
25 دانشجو در حال اجرا
26 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
27 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
28 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
29 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
30 همكار خاتمه يافته حقوقي
31 مجري در حال اجرا
32 دانشجو در حال اجرا
33 دانشجو پذيرفته شده و آماده قرارداد
34 دانشجو پذيرفته شده و آماده قرارداد
35 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
36 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
37 همكار خاتمه يافته اجرايي
38 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
39 همكار در حال اجرا
40 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
41 دانشجو در حال اجرا
42 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
43 دانشجو خاتمه يافته اجرايي
44 دانشجو در حال اجرا
45 دانشجو در حال اجرا
46 مجري پذيرفته شده و آماده قرارداد
47 مجري در حال اجرا