دائم روشنی

صفحه نخست /دائم روشنی
نام و نام خانوادگی دائم روشنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه اپیدمیولوژی و آمار
تحصیلات دکتری (متخصص) / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور آماري در حال اجرا
2 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
3 همكار در حال اجرا
4 مشاور آماري در حال اجرا
5 مشاور آماري در حال اجرا
6 همكار در حال اجرا
7 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
8 مشاور آماري در حال اجرا
9 مشاور آماري در حال اجرا
10 مشاور آماري در حال اجرا
11 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
12 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
13 مشاور آماري در حال اجرا
14 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
15 مشاور آماري در حال اجرا
16 مشاور علمي در حال اجرا
17 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
18 مشاور آماري در حال اجرا
19 مشاور آماري در حال اجرا
20 مشاور آماري در حال اجرا
21 مشاور آماري در حال اجرا
22 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
23 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
24 مشاور آماري در حال اجرا
25 مشاور آماري در حال اجرا
26 مشاور آماري در حال اجرا
27 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
28 مشاور آماري در حال اجرا
29 مشاور آماري در حال اجرا
30 مشاور آماري در حال اجرا
31 مشاور آماري در حال اجرا
32 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
33 همكار خاتمه يافته اجرايي
34 مشاور آماري در حال اجرا
35 مشاور آماري در حال اجرا
36 مشاور آماري در حال اجرا
37 مشاور آماري در حال اجرا
38 همكار خاتمه يافته اجرايي
39 مشاور آماري در حال اجرا
40 مشاور آماري در حال اجرا
41 مشاور آماري در حال اجرا
42 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
43 همكار در حال اجرا
44 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
45 مشاور آماري در حال اجرا
46 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
47 مشاور آماري در حال اجرا
48 مشاور آماري در حال اجرا
49 مشاور آماري در حال اجرا
50 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
1234567