مژده زارعی

صفحه نخست /مژده زارعی
نام و نام خانوادگی مژده زارعی
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات فوق لیسانس / مامائی - MPH بهداشت باروری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار در حال اجرا
2 همكار در حال اجرا
3 همكار در حال اجرا
4 همكار در حال اجرا
5 ناظر در حال اجرا
6 همكار در حال اجرا
7 ناظر در حال اجرا
8 ناظر در حال اجرا
9 همكار در حال اجرا
10 همكار در حال اجرا
11 همكار خاتمه يافته اجرايي
12 مجري اصلي در حال اجرا
13 همكار در حال اجرا
14 همكار خاتمه يافته حقوقي
15 همكار خاتمه يافته اجرايي
16 همكار خاتمه يافته اجرايي
17 همكار خاتمه يافته حقوقي
18 همكار در حال اجرا
19 همكار در حال اجرا
20 همكار خاتمه يافته حقوقي
21 همكار خاتمه يافته حقوقي
22 همكار در حال اجرا
23 همكار خاتمه يافته اجرايي
24 همكار خاتمه يافته حقوقي
25 همكار خاتمه يافته حقوقي
26 مجري خاتمه يافته حقوقي
27 مجري اصلي در حال اجرا
28 همكار خاتمه يافته حقوقي
29 همكار خاتمه يافته حقوقي
30 ناظر خاتمه يافته حقوقي
31 مشاور آماري در حال اجرا
32 همكار خاتمه يافته اجرايي
33 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
34 همكار لغوشده
35 همكار خاتمه يافته اجرايي
36 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
37 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
38 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
39 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي