فریبا طیری

صفحه نخست /فریبا طیری
نام و نام خانوادگی فریبا طیری
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی کردستان / -
تحصیلات فوق لیسانس / روانشناسی بالینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
2 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
3 مجري خاتمه يافته حقوقي
4 همكار خاتمه يافته اجرايي
5 همكار خاتمه يافته اجرايي
6 همكار خاتمه يافته اجرايي
7 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
8 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
9 مجري اصلي در حال اجرا
10 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
11 همكار لغوشده
12 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
13 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
14 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي