محمد فتحی

صفحه نخست /محمد فتحی
نام و نام خانوادگی محمد فتحی
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / دکتری در آموزش پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي در حال اجرا
2 مجري اصلي در حال اجرا
3 مجري اصلي در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 مجري اصلي در حال اجرا
6 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
7 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
8 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
9 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
10 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
11 همكار خاتمه يافته اجرايي
12 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
13 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
14 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
15 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
16 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
17 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
18 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
19 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
20 همكار خاتمه يافته اجرايي