فردین فتحی

صفحه نخست /فردین فتحی
نام و نام خانوادگی فردین فتحی
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / آناتومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 همكار در حال اجرا
3 مشاور علمي در حال اجرا
4 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
5 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
6 همكار در حال اجرا
7 مجري اصلي در حال اجرا
8 مجري اصلي در حال اجرا
9 مجري اصلي در حال اجرا
10 مشاور علمي در حال اجرا
11 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
12 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
13 مشاور علمي در حال اجرا
14 مجري اصلي در حال اجرا
15 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
16 مجري اصلي در حال اجرا
17 همكار در حال اجرا
18 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
19 همكار در حال اجرا
20 همكار در حال اجرا
21 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
22 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
23 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
24 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
25 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
26 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
27 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
28 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
29 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
30 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
31 همكار خاتمه يافته اجرايي
32 مشاور علمي در حال اجرا
33 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
34 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
35 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
36 همكار خاتمه يافته اجرايي
37 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
38 همكار خاتمه يافته اجرايي
39 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
40 مجري خاتمه يافته اجرايي
41 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
42 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
43 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
44 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
45 مجري اصلي در حال اجرا
46 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
47 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
48 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
49 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
50 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12