ابراهیم قادری

صفحه نخست /ابراهیم قادری
نام و نام خانوادگی ابراهیم قادری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار در حال اجرا
2 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
3 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
5 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
6 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
7 همكار در حال اجرا
8 همكار در حال اجرا
9 مشاور آماري در حال اجرا
10 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
11 مشاور آماري در حال اجرا
12 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
13 مشاور آماري در حال اجرا
14 همكار خاتمه يافته اجرايي
15 مجري اصلي در حال اجرا
16 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
17 همكار در حال اجرا
18 مشاور علمي در حال اجرا
19 مشاور علمي در حال اجرا
20 همكار در حال اجرا
21 همكار در حال اجرا
22 همكار در حال اجرا
23 مجري اصلي در حال اجرا
24 مشاور آماري در حال اجرا
25 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
26 مشاور آماري در حال اجرا
27 مشاور علمي در حال اجرا
28 مجري اصلي در حال اجرا
29 همكار در حال اجرا
30 مشاور آماري در حال اجرا
31 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
32 مشاور علمي در حال اجرا
33 مشاور آماري در حال اجرا
34 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
35 همكار خاتمه يافته اجرايي
36 همكار خاتمه يافته اجرايي
37 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
39 همكار در حال اجرا
40 همكار در حال اجرا
41 همكار خاتمه يافته اجرايي
42 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
43 همكار در حال اجرا
44 مجري در حال اجرا
45 همكار در حال اجرا
46 مشاور آماري در حال اجرا
47 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
48 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
49 مشاور آماري در حال اجرا
50 مجري در حال اجرا
1234