رضا قانعی قشلاق

صفحه نخست /رضا قانعی قشلاق
نام و نام خانوادگی رضا قانعی قشلاق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي در حال اجرا
2 مجري اصلي در حال اجرا
3 مشاور آماري در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 مشاور آماري در حال اجرا
6 مشاور آماري در حال اجرا
7 مجري اصلي در حال اجرا
8 مشاور علمي در حال اجرا
9 مشاور آماري در حال اجرا
10 مشاور آماري در حال اجرا
11 مشاور آماري در حال اجرا
12 همكار در حال اجرا
13 مشاور علمي در حال اجرا
14 همكار خاتمه يافته اجرايي
15 همكار در حال اجرا
16 مشاور علمي در حال اجرا
17 همكار در حال اجرا
18 مشاور آماري در حال اجرا
19 مشاور آماري در حال اجرا
20 مجري اصلي در حال اجرا
21 مشاور علمي در حال اجرا
22 مجري اصلي در حال اجرا
23 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
24 همكار خاتمه يافته حقوقي
25 مشاور علمي لغوشده
26 همكار خاتمه يافته اجرايي
27 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
28 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
29 همكار خاتمه يافته حقوقي
30 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
31 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
32 همكار خاتمه يافته حقوقي
33 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
34 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
35 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
36 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
37 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
38 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
39 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
40 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
41 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
42 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
43 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي