جمال محمودپور

صفحه نخست /جمال محمودپور
نام و نام خانوادگی جمال محمودپور
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان-واحد IT کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک