مسعود مرادی (معاونت پژوهشی)

صفحه نخست /مسعود مرادی (معاونت پژوهشی)
مسعود مرادي (معاونت پژوهشي)
نام و نام خانوادگی مسعود مرادی (معاونت پژوهشی)
شغل عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی / کارشناس ارشد آمار زیستی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
تحصیلات فوق لیسانس / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
3 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
4 مشاور آماري در حال اجرا
5 مشاور آماري در حال اجرا
6 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
7 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
8 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
9 همكار خاتمه يافته اجرايي
10 مشاور آماري در حال اجرا
11 همكار در حال اجرا
12 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
13 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
14 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
15 ناظر در حال اجرا
16 همكار در حال اجرا
17 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
18 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
19 مجري خاتمه يافته اجرايي
20 مجري خاتمه يافته حقوقي
21 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
22 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
23 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
24 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
25 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
26 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
27 مشاور آماري در حال اجرا
28 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
29 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
30 همكار خاتمه يافته اجرايي
31 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
32 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
33 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
34 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
35 مشاور آماري در حال اجرا
36 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
37 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
38 همكار خاتمه يافته اجرايي
39 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
40 همكار خاتمه يافته اجرايي
41 مشاور آماري در حال اجرا
42 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
43 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
44 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
45 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
46 همكار خاتمه يافته اجرايي
47 همكار خاتمه يافته حقوقي
48 همكار خاتمه يافته حقوقي
49 همكار خاتمه يافته حقوقي
50 همكار خاتمه يافته حقوقي
12