کریم ناصری

صفحه نخست /کریم ناصری
نام و نام خانوادگی کریم ناصری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی
تحصیلات دکتری (متخصص) / بیهوشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
2 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
3 مشاور علمي در حال اجرا
4 مشاور علمي در حال اجرا
5 مشاور علمي در حال اجرا
6 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
7 همكار خاتمه يافته اجرايي
8 مشاور علمي در حال اجرا
9 همكار در حال اجرا
10 مجري اصلي در حال اجرا
11 همكار در حال اجرا
12 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
13 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
14 مجري اصلي در حال اجرا
15 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
16 همكار در حال اجرا
17 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
18 همكار خاتمه يافته اجرايي
19 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
20 مجري اصلي در حال اجرا
21 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
22 مجري اصلي در حال اجرا
23 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
24 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
25 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
26 همكار خاتمه يافته اجرايي
27 مجري در حال اجرا
28 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
29 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
30 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
31 مجري خاتمه يافته اجرايي
32 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
33 مجري اصلي لغوشده
34 مجري خاتمه يافته اجرايي
35 همكار خاتمه يافته اجرايي
36 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
37 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
39 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
40 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
41 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
42 مجري اصلي در حال اجرا
43 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
44 همكار در حال اجرا
45 مجري در حال اجرا
46 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
47 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
48 همكار خاتمه يافته اجرايي
49 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
50 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12