فریبا فرهادی فر

صفحه نخست /فریبا فرهادی فر
نام و نام خانوادگی فریبا فرهادی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکتری (متخصص) / زنان وزایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي در حال اجرا
2 مشاور علمي در حال اجرا
3 همكار در حال اجرا
4 همكار در حال اجرا
5 مجري اصلي در حال اجرا
6 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
7 همكار خاتمه يافته اجرايي
8 مجري اصلي در حال اجرا
9 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
10 مشاور علمي در حال اجرا
11 مجري در حال اجرا
12 همكار در حال اجرا
13 همكار در حال اجرا
14 همكار خاتمه يافته اجرايي
15 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
16 همكار در حال اجرا
17 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
18 مجري اصلي در حال اجرا
19 مشاور علمي در حال اجرا
20 همكار خاتمه يافته اجرايي
21 همكار خاتمه يافته حقوقي
22 همكار خاتمه يافته اجرايي
23 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
24 همكار در حال اجرا
25 همكار خاتمه يافته حقوقي
26 همكار خاتمه يافته حقوقي
27 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
28 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
29 همكار خاتمه يافته اجرايي
30 همكار خاتمه يافته اجرايي
31 همكار در حال اجرا
32 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
33 مجري اصلي در حال اجرا
34 همكار خاتمه يافته حقوقي
35 همكار خاتمه يافته اجرايي
36 همكار خاتمه يافته حقوقي
37 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
38 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته حقوقي
39 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
40 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
41 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
42 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
43 مجري اصلي در حال اجرا
44 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
45 مجري خاتمه يافته حقوقي
46 همكار خاتمه يافته اجرايي
47 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
48 مشاور علمي در حال اجرا
49 مجري اصلي لغوشده
50 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12