یدالله زارع زاده

صفحه نخست /یدالله زارع زاده
نام و نام خانوادگی یدالله زارع زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه علوم پایه
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار در حال اجرا
2 مجري اصلي پذيرفته شده و آماده قرارداد
3 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 همكار در حال اجرا
5 همكار پذيرفته شده و آماده قرارداد
6 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
7 همكار در حال اجرا
8 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
9 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
10 مجري لغوشده
11 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
12 همكار خاتمه يافته حقوقي
13 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
14 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
15 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
16 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
17 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
18 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
19 همكار در حال اجرا
20 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته اجرايي
21 همكار خاتمه يافته اجرايي
22 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
23 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
24 همكار خاتمه يافته اجرايي
25 همكار خاتمه يافته حقوقي
26 همكار خاتمه يافته حقوقي
27 همكار خاتمه يافته اجرايي
28 مجري خاتمه يافته اجرايي
29 همكار خاتمه يافته حقوقي
30 همكار در حال اجرا
31 همكار خاتمه يافته اجرايي
32 همكار خاتمه يافته اجرايي
33 همكار خاتمه يافته حقوقي
34 همكار خاتمه يافته حقوقي
35 همكار خاتمه يافته حقوقي
36 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
37 همكار خاتمه يافته حقوقي
38 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
39 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
40 همكار خاتمه يافته حقوقي
41 مجري خاتمه يافته حقوقي
42 همكار خاتمه يافته حقوقي
43 همكار خاتمه يافته اجرايي
44 همكار در حال اجرا
45 مشاور علمي در حال اجرا
46 مجري اصلي در حال اجرا
47 همكار خاتمه يافته حقوقي
48 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
49 همكار خاتمه يافته اجرايي
50 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
12