احمد وهابی

صفحه نخست /احمد وهابی
نام و نام خانوادگی احمد وهابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاهی
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار در حال اجرا
2 همكار در حال اجرا
3 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
4 همكار خاتمه يافته اجرايي
5 استاد راهنماي دوم پذيرفته شده و آماده قرارداد
6 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
7 همكار خاتمه يافته اجرايي
8 همكار خاتمه يافته اجرايي
9 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
10 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
11 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
12 مجري خاتمه يافته اجرايي
13 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
14 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
15 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
16 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
17 مجري خاتمه يافته اجرايي
18 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
19 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
20 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
21 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
22 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
23 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
24 همكار خاتمه يافته اجرايي
25 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
26 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
27 مجري اصلي در حال اجرا
28 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
29 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
30 مشاور علمي در حال اجرا
31 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
32 همكار در حال اجرا
33 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
34 مجري خاتمه يافته اجرايي
35 مشاور علمي در حال اجرا
36 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
37 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
38 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
39 مجري در حال اجرا
40 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
41 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
42 مشاور علمي خاتمه يافته حقوقي
43 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
44 مشاور علمي در حال اجرا
45 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
46 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
47 مشاور علمي در حال اجرا
48 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
49 مشاور علمي در حال اجرا
50 مشاور علمي خاتمه يافته اجرايي
12