فریبا ابتکار

صفحه نخست /فریبا ابتکار
نام و نام خانوادگی فریبا ابتکار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه مامایی
تحصیلات دکتری تخصصی (PhD) / بهداشت جامعه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري در حال اجرا
2 همكار در حال اجرا
3 مجري اصلي در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 مجري اصلي در حال اجرا
6 همكار خاتمه يافته اجرايي
7 مشاور علمي در حال اجرا
8 همكار در حال اجرا
9 همكار خاتمه يافته حقوقي
10 همكار در حال اجرا
11 مجري اصلي در حال اجرا
12 مجري اصلي در حال اجرا
13 مجري اصلي لغوشده