سیامک درخشان

صفحه نخست /سیامک درخشان
نام و نام خانوادگی سیامک درخشان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشکده پزشکی / گروه علوم بالینی
تحصیلات دکتری (متخصص) / پزشکی هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار در حال اجرا
2 مجري اصلي در حال اجرا
3 همكار در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 همكار در حال اجرا
6 مجري اصلي خاتمه يافته حقوقي
7 همكار خاتمه يافته حقوقي
8 همكار در حال اجرا
9 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
10 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي
11 مجري اصلي خاتمه يافته اجرايي