هاجر کاشفی

صفحه نخست /هاجر کاشفی
نام و نام خانوادگی هاجر کاشفی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات فوق لیسانس / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور آماري در حال اجرا
2 مشاور آماري در حال اجرا
3 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
4 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
5 مشاور آماري در حال اجرا
6 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
7 مشاور آماري در حال اجرا
8 مشاور آماري در حال اجرا
9 مشاور آماري در حال اجرا
10 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
11 مشاور آماري در حال اجرا
12 مشاور آماري در حال اجرا
13 مشاور آماري در حال اجرا
14 مشاور آماري در حال اجرا
15 مشاور آماري در حال اجرا
16 مشاور آماري پذيرفته شده و آماده قرارداد
17 مشاور آماري در حال اجرا
18 مشاور آماري در حال اجرا
19 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
20 مشاور آماري در حال اجرا
21 مشاور آماري در حال اجرا
22 مشاور آماري در حال اجرا
23 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
24 مشاور آماري خاتمه يافته حقوقي
25 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
26 مشاور آماري در حال اجرا
27 مشاور آماري در حال اجرا
28 مشاور علمي در حال اجرا
29 همكار خاتمه يافته اجرايي
30 مشاور آماري در حال اجرا
31 مشاور آماري در حال اجرا
32 مشاور آماري در حال اجرا
33 مشاور علمي پذيرفته شده و آماده قرارداد
34 مشاور آماري در حال اجرا
35 مشاور آماري در حال اجرا
36 مشاور آماري در حال اجرا
37 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
38 مشاور آماري در حال اجرا
39 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
40 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
41 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
42 مشاور آماري در حال اجرا
43 مشاور آماري در حال اجرا
44 مشاور آماري در حال اجرا
45 مشاور آماري در حال اجرا
46 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
47 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
48 مشاور آماري در حال اجرا
49 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
50 مشاور آماري خاتمه يافته اجرايي
12