کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
4 18 بهمن 1396 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
سالن شهيد رستم پور
5 17 بهمن 1396 کارگاه پیشرفته علم سنجی
سالن شهيد رستم پور دانشكده پزشكي
6 01 تا 05 بهمن 1396 آزمایشی
1
7 11 بهمن 1396 ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
سالن شهيد رستم پور
8 13 تا 20 دی 1396 فایل آزمون کارگاه علم سنجی 1 و 2
سالن كنفرانس
9 23 دی 1396 کارگاه "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی (RCT)"
سالن شهيد رستم پور
10 06 دی 1396 "کارگاه کاربردی انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله"؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟
سالن شهيد رستم پور
11 29 آذر 1396 کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Up to Date
سالن شهيد رستم پور
12 24 آبان 1396 کارگاه ویراستاری انگلیسی
تالار شهيد مصطفي رستم پور
13 20 آبان 1396 کارگاه علم سنجی Scientometrics (بخش دوم) عنوان کارگاه: کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ResearcherId)
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 12)
14 10 آبان 1396 آشنایی با علم سنجی، وب سنجی، آلتمتریکس و پروفایل پژوهشگران درScopus, ResearchGate
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 13)
15 19 مهر 1396 کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Scopus و Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ORCID,ResearcherId, GoogleScholar)
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 13)
16 12 مهر 1396 برنامۀ " کارگاه جست وجوی منابع الکترونیک؛ پایگاه اطلاعاتی Clinical Key"
سالن شهيد رستم پور
17 01 شهریور تا 03 مهر 1396 آزمایشی
ن
18 06 دی 1396 برنامۀ "کارگاه کاربردی انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله"؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟
سالن شهيد رستم پور
19 19 مهر 1396 کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Scopus و Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ORCID,ResearcherId, GoogleScholar)
سالن شهيد رستم پور
20 29 شهریور 1396 کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناد دهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X8
سالن شهيد رستم پور