کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
1 24 آبان 1396 کارگاه ویراستاری انگلیسی
تالار شهيد مصطفي رستم پور
2 20 آبان 1396 کارگاه علم سنجی Scientometrics (بخش دوم) عنوان کارگاه: کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ResearcherId)
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 12)
3 10 آبان 1396 آشنایی با علم سنجی، وب سنجی، آلتمتریکس و پروفایل پژوهشگران درScopus, ResearchGate
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 13)
4 19 مهر 1396 کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Scopus و Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ORCID,ResearcherId, GoogleScholar)
سالن شهيد رستم پور (ساعت 9 لغايت 13)
5 12 مهر 1396 برنامۀ " کارگاه جست وجوی منابع الکترونیک؛ پایگاه اطلاعاتی Clinical Key"
سالن شهيد رستم پور
6 01 شهریور تا 03 مهر 1396 آزمایشی
ن
7 29 آذر 1396 برنامۀ "کارگاه کاربردی انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله"؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟
سالن شهيد رستم پور
8 19 مهر 1396 کارگاه کاربردی آشنایی با پایگاه های اطلاعات استنادی Scopus و Web Of Science و پروفایل های پژوهشگران (ORCID,ResearcherId, GoogleScholar)
سالن شهيد رستم پور
9 29 شهریور 1396 کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناد دهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X8
سالن شهيد رستم پور